Конференція «НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ» що відбудеться 22-23 травня 2019 року

Запрошуємо Вас взяти участь у роботіV Міжнародної науково-практичної конференції «НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ», що відбудеться 22-23 травня 2019 року

 

Мета конференції: визначення вимог до професійних та особистісних якостей національної гуманітарно-технічної еліти, а також сучасних проблем та перспектив розвитку педагогічної науки.

Робота конференції планується у пленарному режимі та на засіданнях секцій.

Міждисциплінарний характер наведених проблем дає змогу розглядати їх практично в кожній із секцій:

1. Концепція педагогіки добра І. А. Зязюна як основа сучасної української педагогіки.

2. Формування високодуховних лідерів-управлінців як один з пріоритетних напрямів формування національної гуманітарно-технічної еліти.

3. Людина і техніка. Антропоцентричний вимір техніко-технологічного розвитку.

4. Нові педагогічні технології як відповідь вищої школи на виклики інноваційного етапу світового розвитку.

5. Педагогічна культура викладача – умова формування загальної та професійноїкультури майбутнього спеціаліста.

6. Методологія педагогічної діяльності з формування професійної компетентності спеціаліста.

7. Моральна та естетична культура у вищій школі.

8. Традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти.

9. Шляхи реформування системи підготовки молодих викладачів ЗВО на засадах лідерства.

Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників.

Для участі в роботі конференції: до 30 квітня 2019 року подати:

  • заявку на участь у роботі конференції;

  • тезиси або текст статті до збірника праць учасників конференції українською, російською або англійською мовами;

  • копію квитанції про сплату організаційного внеску у розмірі 300 гривень(включає видання програми конференції, збірника наукових праць (з тезами), сертифікату конференції) або 100 гривень (включає видання програми конференції та сертифікату конференції у разі подання тексту рукопису статті до науково-практичного журналу; оплата за статтю вноситься окремона картку ПРИВАТБАНКУ № 5168 7573 5998 8138 на прізвище Гура Тетяна Віталіївна.

Комісія за переказ коштів сплачується автором.

Доставку матеріалів конференції оплачує автор.

Статті Тези будуть надруковані у збірнику наукових праць конференції.

Вимоги до оформлення тез

Матеріали тез подаються єдиним файлом обсягом до 4 сторінок, формат – А4, орієнтація – книжна, усі поля – 2,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman – 14 кегель. Після статті подається список літератури (не менше 3 джерел).

На першій сторінці тексту, у верхньому кутку зліва вказують УДК, з наступного рядка вказують ініціали та прізвище автора, місто та країну.

З наступного рядка назва тез друкується великими літерами по центру. Далі через рядок подається текст.

Наукові матерфали мають містити такі елементи: постановка проблеми, основна мета статті, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження й перспективи подальших розробок.

Учасники конференції мають можливість подати текст рукопису статті до науково-практичного журналу «Теорія та практика управління соціальними системами, який включено до переліку наукових фахових видань МОН України з педагогіки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.) та має Index Copernicus 60.27, а також індексується у базах РИНЦ, OJS. Ознайомитися із вимогами до публікації більш детально учасники конференції можуть за посиланням http://www.tipuss.com.ua.

Розміщення публікації також можливе у науково-практичному часописі «Лідер. Еліта. Суспільство», який готується до подання на фаховість та до індексації у базах Scopus та DOAJ. З детальними вимогами до цього журналу можна ознайомитися на сайті http://les.khpi.edu.ua.

Рішення про публікацію матеріалів і питання особистої участі прийматиметься організаційним комітетом.

Тези або статті і заявки надсилати:

В електронному варіанті окремими файлами:

– заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка)

– статтю (Іванов І.І._стаття)

– відскановану копію переказу організаційного внеску (Іванов І.І._оплата).

е-mail: orgcom_ntu_khpi@ukr.net

тема листа «Іванов І.І._секція №___»

К о н т а к т н і  т е л е ф о н и:

з питань публікації статей (057) 707–67–77 – ­Шаполова Вікторія Валеріївна

з питань участі та поселення (057) 707–62–78096–791–63–58 –Кучерявенко Олена Олександрівна

Адреса оргкомітету конференції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна,

д-р пед. наук, проф., член-кореспондент НАПН України Романовський Олександр Георгійович

Тел.: (057) 700–40–25; 707–61–48; 707–60–42

Факс: (057) 707-63-71

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ