IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» – Психологічна допомога

IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»

Національна академія педагогічних наук України

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Лабораторія психології соціально дезадаптованих неповнолітніх

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Кафедра теоретичної та консультативної психології

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Кафедра психології

Інститут Поведінкових Наук О.П. Джіндал Глобал Університет

(Індія, Сонепат-Делі)

 

  Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у

IV Міжнародній науково-практичній конференції

«Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»

яка відбудеться 27-28 вересня 2019 року

в м. Київ

Оргкомітет конференції щиро запрошує науковців, практиків, представників неурядових організацій та інших зацікавлених осіб взяти участь у конференції

 

            Тематичні напрями роботи конференції:   

  • Психологічні аспекти проблеми адаптації особистості до сучасного соціокультурного середовища
  • Вікові аспекти адаптації та реадаптації особистості
  • Профілактика та корекція девіантної поведінки
  • Підготовка фахівців до роботи з девіантами
  • Реабілітація постраждалих внаслідок збройних конфліктів
  • Розвиток особистості в умовах системних змін у суспільстві

 

Для участі у конференції необхідно до 10 вересня 2019 року подати до оргкомітету:

  • заявку на участь у конференції;
  • один примірник статті, надрукований згідно з вимогами (на диску або переслати електронною поштою);
  • сплатити вартість друку і оргвнесок.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

 

Запрошуємо до друку у фаховому збірнику наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

«Актуальні проблеми психології»

Том 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості

 

До друку приймаються наукові статті, що містять відомості про дослідження, соціо-технічні і соціально-психологічні розробки, соціально-психологічні проекти та технології з різних напрямків психологічної науки; науково-гуманітарні та тематичні матеріали.

– Електронний варіант статті (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення наприкінці, наприклад: Лотимо І.В._стаття; Лотимо І.В._метаданні;

– Відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; вчене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; дом. адреса; номери контактних телефонів) – вказуються на окремому аркуші наприкінці статті українською та англійською мовами.

– Рецензію наукового керівника (для аспірантів та здобувачів).

Орієнтовна вартість публікації: 45 гривень за 1 сторінку.

Обов’язковий організаційний внесок становить 250 грн. Оргвнесок включає витрати на виготовлення сертифікату учасника конференції, програми, проведення кави – брейк.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок сторони, що відряджає. Просимо Вас завчасно подбати про проїзні квитки.

Заявки на участь у конференції відправляти в організаційний комітет до 10 вересня 2017 року за адресою: 03033, м. Київ-33, вул. Паньківська, 2, кім. 41 лабораторія психології соціально дезадаптованих неповнолітніх, або на e-mail: deviantolog.lab.41@gmail.com.

Вартість друку статті та оргвнесок просимо надсилати на банківську картку (номер банківської картки можна уточнити по контактним телефонам). При оплаті через банківський рахунок прохання ОБОВ’ЯЗКОВО надіслати СМС-повідомлення на номер, +380(096) 389 62 92, в якому вказати прізвище і суму поповнення.

 

Вимоги до оформлення статті. Матеріали повинні містити:

постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;

формулювання цілей статті (постановка мети, завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки і перспективи подальшого дослідження.

Окремим файлом подаються метадані трьома – українською, російською та англійською – мовами, які містить:

1) назву статті, прізвище(а) та ініціали автора(ів);

2) назву установи, повну поштову адресу, номер телефону, номер факсу, адресу електронної пошти;

3) анотацію – не більше 250 слів;

4) ключові слова – не менше 3-х і не більше 8-ми слів;

5) відомості про авторів – ПІБ повністю, посада, місце роботи, науковий ступінь, наукове звання, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти).

Рукопис статті подається автором українською або англійською мовою:

– На початку статті у першому рядку ліворуч зазначається індекс УДК. Нижче– прізвище, ініціали автора. По центру – назва статті.

Далі обов’язково подається дві анотації українською (10–12 рядків) та російською (10–12 рядків) мовами, а також ключові слова двома мовами (8–10 слів); перед кожною анотацією потрібно подавати прізвище автора та назву статті.

– Обсяг статті – від 0,5 друк. арк. (від 12 стор).

– Формат файлу – WORD (doc, docx). Формат сторінки – А4. Поля: 2 см

Рекомендований шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, відстань між рядками – 1,5 інтервали.

– Графіки, рисунки (тільки формат JPG) і таблиці (формат WORD) можуть бути безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах. Ілюстрації мають бути підготовлені та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті більш ніж на 50%.

– Кількість рисунків не повинна перевищувати 4.

– Дробові числа подавати через крапку (0.001).

– Розрізняти в тексті дефіс «-» та тире « – ».

Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5). Посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12, с. 24]. Список повинен містити усіх авторів, яких ви вказуєте в тексті.

– Транслітераційний список використаних джерел оформлюється автором за допомогою сайтів: http://translit.ru/, http://www.slovnyk.ua/services/translit.php, .

– Обидва списки джерел подаються 14 шрифтом / 1.5 інтервалом.

Реферат на статтю подається у вигляді розширеної анотації (від22 до 30 рядків)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК

Прізвище І.Б.

НАЗВА СТАТТІ

Прізвище І.Б. Назва статті. Анотація українською мовою (10-12 рядків)

Ключові слова: 6-10 слів.

Фамилия И.О. Название статьи. Аннотация статьи на русском языке (10-12 строчек)

Ключевые слова: 6-10 слов

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження.

Список використаних джерел

Spysok vykorystanykh dzherel

 

Анотація англійською мовою( робить редакційна колегія на основі реферату статті обсягом 22- 30 рядків)

 

Редакція залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам і не пройшли рецензування.

За консультацією звертатися:

Максим Ольга Василівна +38(096) 389 62 92, м. Київ, лабораторія психології соціально дезадаптованих неповнолітніх, e-mail: deviantolog.lab.41@gmail.com.

 

Місце проведення конференції: Київський Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра теоретичної та консультативної психології,

вул. Пирогова 9, м. Київ,  02000, Україна

 

Витрати, пов’язані з проїздом та проживанням, несуть самі учасники або організація чи установа, що відряджає. Передбачається екскурсійна програма.

Заявка

для участі у IV Міжнародній науково-практичній конференції

«Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»

27-28 вересня 2019 року

П.І.Б. учасника (повністю)______________________________________________

Місце роботи_________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________

Місто, адреса (з індексом)______________________________________________

Телефон для зв’язку ___________________________________________________

e-mail (обов’язково) ___________________________________________________

Потреба в особистому запрошенні_______________________________________

Потреба у житлі: ____________________________________________________

Назва доповіді та тематичний напрям ____________________________________

Необхідність використання мультимедійних засобів________________________

Форма участі у конференції (потрібне відмітити þ):

Виступ з доповіддю                                □

Участь як слухача                                    □

Публікація матеріалів доповіді                                      □

Даною заявкою надаю згоду на використання

персональних даних та друк матеріалів у збірнику _________________________

(П.І.Б.; дата)

 

ДО ЗУСТРІЧІ У КИЄВІ!

 

Дата

Вер 28 2019

Час

10:00 - 18:00
Київський Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Розташування

Київський Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
вул. Пирогова 9, Київ
Категорія

Реєстрація


Залишити відповідь